Skip to content
  • M&M International Freight Forwarding (Tianjin) Co. Ltd.

  • Address: Room 1615, floor 16, Jing Hua Jia Zuo Building, No. 556 South Beijing Road, Xinshi District Urumqi China 830004
  • Phone: +86 991 232 39 01
  • Fax:
  • Website: